สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 77 เงิน 11 1. เด็กหญิงอรวรรณ  วงบ้านดู่
2. เด็กหญิงอริศรา  ประทุมวี
 
1. นายประเวช  สีสุแล
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 80.4 ทอง 14 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ปุเลทะตัง
2. เด็กหญิงดลฤดี  ปินะถา
3. เด็กหญิงวนัสนันท์  แสนราตรี
4. เด็กหญิงออนพิมล  ชินเพ็ง
5. เด็กหญิงอิศริยา  ปินะสา
 
1. นายสามารถ  ประเสริฐโส
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 66 ทองแดง 8 1. เด็กชายศุภชัย  หม่องคำมี
2. เด็กชายเจษฎา  ภูมิภักดิ์
 
1. นายประเวช  สีสุแล
 
4 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 76 เงิน 12 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ปินะถา
2. เด็กหญิงทิพย์มณี  เกตุแสนศรี
3. เด็กหญิงภัทรวดี  ทองอาสน์
 
1. นางหนูตุ๊  สารสวัสดิ์
 
5 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง 10 1. เด็กหญิงกฤติยาณี  ศรีคูณ
2. เด็กหญิงปรัตดา  ปินะถา
 
1. นางหนูตุ๊  สารสวัสดิ์
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายณัฐพล  อินทร์วังดู่
2. เด็กชายศตวรรษ  วงบ้านดู่
3. เด็กชายศุภชัย  หม่องคำมี
 
1. นายณภัทร  พลวุธ
2. นายประเวช  สีสุแล
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงจารุณี  เกียนนอก
2. เด็กหญิงพรนภา  ปินะพัง
3. เด็กหญิงอรปรียา  ปินะสา
 
1. นางนันทิยา  สีสุแล
2. นางสาวนิตยา  สังขะพัฒน์