สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 80.4 ทอง 14 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ปุเลทะตัง
2. เด็กหญิงดลฤดี  ปินะถา
3. เด็กหญิงวนัสนันท์  แสนราตรี
4. เด็กหญิงออนพิมล  ชินเพ็ง
5. เด็กหญิงอิศริยา  ปินะสา
 
1. นายสามารถ  ประเสริฐโส
 
2 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง 10 1. เด็กหญิงกฤติยาณี  ศรีคูณ
2. เด็กหญิงปรัตดา  ปินะถา
 
1. นางหนูตุ๊  สารสวัสดิ์
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงจารุณี  เกียนนอก
2. เด็กหญิงพรนภา  ปินะพัง
3. เด็กหญิงอรปรียา  ปินะสา
 
1. นางนันทิยา  สีสุแล
2. นางสาวนิตยา  สังขะพัฒน์