สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 89.8 ทอง 4 1. เด็กชายปิยะราช  ล่อดงบัง
2. เด็กหญิงเปียวดี  เทสถิต
 
1. นายปริชาติ  อินทศิลา
2. นางโสภา  คุณโน
 
2 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนันทิภา   ชามารัตน์
 
1. นางโสภา  คุณโน
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กชายวุฒินันท์  พันธ์มหา
 
1. นางโสภา  คุณโน
 
4 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจินดาหรา  จัตวี
2. เด็กหญิงจิราพร  ยอดสง่า
3. เด็กหญิงจิราภรณ์   ล่อดงบัง
4. เด็กชายธีระพล  ตาตะนันท์
5. เด็กชายปิยะราช  ล่อดงบัง
6. เด็กชายยุทธพล  หารฮุย
7. เด็กชายสิทธิโชค   แน่นชารี
8. เด็กหญิงเปียวดี  เทพสถิต
 
1. นางสาวปริชาติ  อินทศิลา
2. นายสมบัติ  คุณโน
3. นางโสภา  คุณโน