สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองโนทับม้า สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 31 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงนงนภัส  ปักกาวะเล
 
1. นางไมตรี  คำบอน
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 88.2 ทอง 6 1. เด็กชายธีรภัทร  ปักการะโถ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  กาบทุม
 
1. นางคำเผย  วัชรานุสรณ์
2. นายทองเสาร์  เมฆลา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 83.25 ทอง 10 1. เด็กหญิงจินทภา  วิเศษ
2. เด็กหญิงฐิติยา  กิติราช
3. เด็กหญิงปนัดดา  บุญมาก
4. เด็กหญิงมนัสชญา  นามกันยา
5. เด็กหญิงวรัญญา  คาหนองแห้ว
6. เด็กหญิงศศิธร  ดอกชา
7. เด็กหญิงศิริรัตน์  ปักกัดตัง
8. เด็กหญิงสุรีย์พร  ปักกาเวสา
9. เด็กหญิงอำไพ  มโนรมย์
10. เด็กหญิงเพชรรัตน์  บุญมาก
 
1. นางคำเผย  วัชรานุสรณ์
2. นางสาวเบญจรงค์  แก่นไธสง
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82.4 ทอง 12 1. เด็กชายคมสัน  เจิดพงศ์พิสัย
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ภามทุม
 
 
5 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทองลือ