สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกู่สันตรัตน์ สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงวันวิสา  วงหาญ
 
1. นางปรีดาวรรณ  ถั่วอรัญ
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 75 เงิน 26 1. เด็กหญิงศิลาณี  แสนสุภา
 
1. นางสาวปรีดาภรณ์  ถั่วอรัณ
 
3 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงพรศิริ   ตื้อเปลี่ยน
 
1. นายเดลิก   ถุงออด
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายธวัชชัย  พริ้งปานผง
2. เด็กหญิงอนัญพร  ปะนาทัง
 
1. นางพิสมัย  ขันแก้ว
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง 13 1. เด็กชายชัยยันต์  กูนา
2. นางสาวปพิญญา  ศรีสมศักดิ์
 
1. นางปรีดาวรรณ  ถั่วอรัญ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 72 เงิน 14 1. เด็กหญิงขวัญสุดา  ปักการะโถ
 
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 62 ทองแดง 11   1. นางปรีดาวรรณ   ถั่วอรัญ
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 86 ทอง 4    
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 66 ทองแดง 6