สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเหล่าจั่น สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 88.8 ทอง 5 1. เด็กหญิงสิรินทรา  พลศรี
 
1. นางวารุณี  นาคเสน
2. นางวารุณี  นาคเสน
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87.25 ทอง 12 1. เด็กชายภูวเดช  ศรีภูมิชน
 
1. นางสาววันทนีย์  พิมสุโพธิ์
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.6 ทอง 7 1. เด็กหญิงนุศรา   ปังสี
 
1. นางวารุณี  นาคเสน
 
4 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอัครพล  บุญแผน
 
1. นางสาววันทนีย์  พิมสุโพธิ์