สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดู่ สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 5 1. เด็กชายธีรยุทธ  ศรัทธาคลัง
 
1. นางเฉลิมพร  สำราญสุข
 
2 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง 10 1. เด็กชายกิติตังค์  ศรัทธาคลัง
2. เด็กชายชาญชัย  นามนนท์
3. เด็กชายธีรยุทธ  ศรัทธาคลัง
 
1. นายทองใส  พัตรภักดิ์
2. นางเฉลิมพร  สำราญสุข
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอรรถพล  หอมดี
 
1. นางนงเยาว์  สรภัคธนานนท์
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.4 ทอง 11 1. เด็กหญิงศิริเขต  มะปะเม
 
1. นางนงเยาว์  สรภัคธนานนท์
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนากร  เจือจันทึก
2. เด็กชายนครินทร์  ดอกไม้
3. เด็กชายเสกสรร  เขิงภูเขียว
 
1. นายสุพจน์   อัปมะระกัง
2. นายอุดม  สาวิกัน
 
6 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 66 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงนริชสรา  สีบุดสี
 
1. นายชาวฤทธิ์  สัจเขต
 
7 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  วรรณปะโพธิ์
 
1. นายสมชาย  สัจจะเขตร์