สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดงยาง สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 69 ทองแดง 12 1. เด็กชายชนพัฒน์  ปักกาโล
2. เด็กหญิงชลธิชา  สุราช
3. เด็กหญิงนภัสสร  ปักกาโล
4. เด็กหญิงปัตถมาพร  กิลี
5. เด็กหญิงปาลิตา  เสละ
6. เด็กหญิงภัทรวรรณ  โทอรัญ
7. เด็กหญิงศรัณญา  เวสา
8. เด็กหญิงสวลักษณ์  กาบทุม
9. เด็กหญิงสุชัญญา  ปะนามะเท
10. เด็กหญิงอภิญญา  ประกอบมัย
11. เด็กหญิงเจนจิฬา  ปักการะนัง
12. เด็กหญิงเบญจวรรณ  แสวงสิน
13. เด็กหญิงเพ็ญนภา  เวสา
14. เด็กชายเมธวิน  ปักกาโล
 
1. นายสุรสิทธิ์  ปินะเล
 
2 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 75 เงิน 13 1. เด็กหญิงพรธิตา    ปัตตาเนย์
2. เด็กหญิงศศิวิมล    สิงหาราโท
3. เด็กหญิงเจนจิรา    ปักกาโล
 
1. นางนิ่มนวล   ปักการะนัง
2. นางอำนวย    สุวรรณศรี
 
3 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงอริษา    ศรีภูวงษ์
 
1. นางอำนวย   สุวรรณศรี
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 15 1. เด็กหญิงสุชัญญา   ปะนามะเท
 
1. นายสุรสิทธิ์   ปินะเล
 
5 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย   ปะระนัง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   ปัดตาปัดโต
3. เด็กชายธนดชติ   สีหาโบราณ
4. เด็กหญิงพรรณิภา   ภุลสิงห์
5. เด็กหญิงพิมพ์รภัทร   มาสุขา
6. เด็กหญิงระวิวรรณ   กัลยาลือ
7. เด็กชายวัชรพล    ปัดตาลาคะ
8. เด็กหญิงสุนันทา   ปัจตาลาละ
9. เด็กชายอนิรุต   เลิศสีดา
10. เด็กชายอภิสิทธิ์   ดำรงกิจเจริญ
 
1. นางทัศน์วรรณ   พันธ์วงษ์
2. นายสุรสิทธิ์    ปินะเล
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 84 ทอง 9 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ประกอบกิจ
2. เด็กชายชาญชล  เชิดดอก
3. เด็กชายวิชิตชัย  แสนบุญยัง