สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดงยาง สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงอริษา    ศรีภูวงษ์
 
1. นางอำนวย   สุวรรณศรี
 
2 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย   ปะระนัง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   ปัดตาปัดโต
3. เด็กชายธนดชติ   สีหาโบราณ
4. เด็กหญิงพรรณิภา   ภุลสิงห์
5. เด็กหญิงพิมพ์รภัทร   มาสุขา
6. เด็กหญิงระวิวรรณ   กัลยาลือ
7. เด็กชายวัชรพล    ปัดตาลาคะ
8. เด็กหญิงสุนันทา   ปัจตาลาละ
9. เด็กชายอนิรุต   เลิศสีดา
10. เด็กชายอภิสิทธิ์   ดำรงกิจเจริญ
 
1. นางทัศน์วรรณ   พันธ์วงษ์
2. นายสุรสิทธิ์    ปินะเล
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 84 ทอง 9 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ประกอบกิจ
2. เด็กชายชาญชล  เชิดดอก
3. เด็กชายวิชิตชัย  แสนบุญยัง