สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 1. นางสาววิภาภรณ์  ศรีวงยาง
 
1. นางบังอร  ประโยชริด
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 79 เงิน 17 1. นางสาวชาลินี  ยิ่งสมบัติ
 
1. นางบังอร  ประโยชริด
 
3 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87 ทอง 13 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  ปะระทัง
 
 
4 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88.8 ทอง 5 1. นางสาวกฤษฎาพร  สีฟิซิ
 
1. นางบังอร  ประโยชริด
 
5 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 -1 - - 1. เด็กชายณัฐชัย  ใจบุญ
 
1. นางบังอร  ประโยชริด
 
6 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชนิสรา  ไปวันเสาร์
2. นางสาวอรัญญา  ชินพันธุ์
 
 
7 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสายทิพย์  ปะระทัง
 
1. นางรุ่งทิพย์  ปินะสา
 
8 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73.5 เงิน 4 1. นางสาวกังสดาล  อินทร์ศรีลา
2. นางสาวธนันญา  ปาสาบุตร
3. นางสาววาสนา  พรหล่อ
 
1. นางกัญจนพร  ศรีวงยาง
2. นางสุกัญญา  ปัตตาเนย์
 
9 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 84.6 ทอง 6 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ปะระทัง
2. เด็กหญิงศุภธิดา  กุมชาด
3. เด็กหญิงเจนจิรา  แก้วหาวงษ์
 
1. นางยุวดี  ไลออน
2. นางสุกัญญา  ปัตตาเนย์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 74.4 เงิน 10 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สุขากาศ
2. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  โลหากาศ
3. เด็กหญิงวิภา  บัวชิต
4. เด็กหญิงสมฤทัย  อภัยศรี
5. เด็กหญิงไหมทอง  เพียรอุดม
 
1. นายทองอินทร์  ประโยชริด
2. นางปรียาภา  สอนจันดา
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวุฒิชัย  ปัดถาเวตัง
 
1. นายทองอินทร์  ประโยชริด
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 15 1. นางสาวปัทมวรรณ  แดงสีดา
2. นายวิชญ์พล  หอมกลาง
 
 
13 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 81.9 ทอง 7 1. นางสาวอุบลรัตน์  ขวัญกิจสิริกุล
 
1. นางบังอร  ประโยชริด
 
14 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. นางสาวกรรณิกา  ศรีจรัส
 
1. นางกัญจนพร  ศรีวงยาง
 
15 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 91 ทอง 4 1. เด็กหญิงวันวิสา  สิพิช
 
1. นางวงเดือน  นิสยันต์
 
16 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96.5 ทอง 8 1. เด็กชายพีรพัฒน์  จันบัติ
2. เด็กชายภูวิศ  วรมูล
3. เด็กชายศุภวัทน์  ลีลาหอม
 
1. นางวงเดือน  นิสยันต์
2. นางสุกัญญา  ทุมทุมา
 
17 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง 4 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ถิ่นทัพไทย
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  โพธิ์รินทร์
3. เด็กหญิงทิพวรรณ  สมประสงค์
 
1. นางวงเดือน  นิสยันต์
2. นางสาวสุกัญญา  ทุมทุมา