สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87 ทอง 13 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  ปะระทัง
 
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88.8 ทอง 5 1. นางสาวกฤษฎาพร  สีฟิซิ
 
1. นางบังอร  ประโยชริด
 
3 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชนิสรา  ไปวันเสาร์
2. นางสาวอรัญญา  ชินพันธุ์
 
 
4 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 84.6 ทอง 6 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ปะระทัง
2. เด็กหญิงศุภธิดา  กุมชาด
3. เด็กหญิงเจนจิรา  แก้วหาวงษ์
 
1. นางยุวดี  ไลออน
2. นางสุกัญญา  ปัตตาเนย์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวุฒิชัย  ปัดถาเวตัง
 
1. นายทองอินทร์  ประโยชริด
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 15 1. นางสาวปัทมวรรณ  แดงสีดา
2. นายวิชญ์พล  หอมกลาง
 
 
7 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 81.9 ทอง 7 1. นางสาวอุบลรัตน์  ขวัญกิจสิริกุล
 
1. นางบังอร  ประโยชริด
 
8 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 91 ทอง 4 1. เด็กหญิงวันวิสา  สิพิช
 
1. นางวงเดือน  นิสยันต์
 
9 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96.5 ทอง 8 1. เด็กชายพีรพัฒน์  จันบัติ
2. เด็กชายภูวิศ  วรมูล
3. เด็กชายศุภวัทน์  ลีลาหอม
 
1. นางวงเดือน  นิสยันต์
2. นางสุกัญญา  ทุมทุมา
 
10 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง 4 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ถิ่นทัพไทย
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  โพธิ์รินทร์
3. เด็กหญิงทิพวรรณ  สมประสงค์
 
1. นางวงเดือน  นิสยันต์
2. นางสาวสุกัญญา  ทุมทุมา