สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองป้าน สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 24 1. เด็กชายวิษณุ  แสงชำนิ
 
1. นางบาลเมือง  เอกลักษร
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศศิธร  พิรมรักษ์
 
1. นายภานุพงศ์  นามปักใต้
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สัจจัง
 
1. นางบาลเมือง  เอกรักษา
 
4 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 75.8 เงิน 21 1. นางสาวกชพร  ระวงศ์
 
1. นางพิสมัย  หัตถนิรันต์
 
5 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงมัณฑณา  ปะติตัง
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ภูบัวเงิน
 
1. นายทวีศิลป์  เอกรักษา
2. นายภานุพงศ์  นามปักใต้
 
6 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนิภาพร  ศรีอ่ำ
2. นางสาวสุกัญญา  ทองลอย
 
1. นางบาลเมือง  เอกรักษา
2. นางสาวรัตนา  ปักกะมานัง
 
7 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 19 1. นายกิตติพันธ์  หมู่หัวนา
 
1. นางละมุล  เชื่อนิตย์
 
8 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง 9 1. นางสาวพัชรี  นะตะ
2. นางสาวสุนันทา  ทองจำปา
3. เด็กชายเอกบุรุษ  สุคันธรังษี
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  น้อยอาษา
2. นางสาวเสาวลักษณ์  น้อยอาษา
 
9 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 88.25 ทอง 5 1. เด็กหญิงชญาดา  ปินะถา
2. เด็กชายพยุหพล  รุ่งแสง
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  เสนาคม
 
1. นายทวีศิลป์  เอกรักษา
2. นางยุวดี  ประดับวัน
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 76.6 เงิน 8 1. เด็กหญิงจันทิมาภรณ์  มาลา
2. เด็กหญิงพัชราพร  ถมปัด
3. เด็กหญิงพีรภาว์  สุริวงศ์
4. เด็กหญิงศุภารมย์  ก่อเกิด
5. เด็กหญิงสุจิตรา  ปินะกาตัง
 
1. นางมนิดา  สุชาติพงศ์
2. นางรัตนา  สืบเมืองซ้าย
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 84.2 ทอง 9 1. เด็กหญิงจิดาภา  เซ็งขุนทด
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สืบสุนทร
3. เด็กหญิงทิพยวรรณ  เรียงสันเทียะ
4. เด็กหญิงฟ้าลิตา  แกประโคน
5. เด็กหญิงรัชฎา  ชนะบูรณ์
 
1. นางมนิดา  สุชาติพงศ์
2. นางยุวดี  ประดับวัน
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 76.6 เงิน 11 1. เด็กหญิงชัชฎาพร  ศรีสุข
 
1. นางรัตนา  สืบเมืองซ้าย
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 84.25 ทอง 10 1. เด็กหญิงนรีกานต์  ปัตตาลาโพธิ์
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สัจจัง
 
1. นายทวีศิลป์  เอกรักษา
2. นางรัตนา  สืบเมืองซ้าย
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  วัฒนประดิษฐ์
2. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ผลจันทร์
 
1. นายชัยรัตน์  แยงคำ
2. นายพัฒนเดช  เสตเตมิย์
 
15 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 81.06 ทอง 9 1. นางสาววรรณิภา   ปะจุนลา
 
1. นายชัยรัตน์  แยงคำ
 
16 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสุวัฒน์   ปะติตัง
 
1. นางสาวสุคัณธามาศ   จุลนาถ
 
17 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 8 1. เด็กหญิงชรัญญา   ทบแก้ว
 
1. นางสาวสุคณธาวาศ    จุลนาถ
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 86 ทอง 5 1. เด็กชายจักพรรดิ์  ตอเสนา
2. เด็กชายธนาภูมิ  เสียงใส
 
1. นางมนิดา  สุชาติพงศ์
2. นางรัตนา  สืบเมืองซ้าย
 
19 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธนภร  ผินแก้ว
2. เด็กหญิงนิตยา  บุญมี
3. เด็กหญิงศรินญา  ชินไธสง
 
1. นางยุวดี  ประดับวัน
2. นางสุคัณธามาศ  จุลนาถ
 
20 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษฏา  ทรงประโคน
2. เด็กชายธนพล  ปาสารักษ์
3. เด็กชายอภิวัฒน์  รักษาพล
 
1. นางบาลเมือง  เอกรักษา
2. นางยุวดี  ประดับวัน
 
21 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนิภัทร์  ประธรรมโย
2. เด็กชายอภินันท์  รักษาภักดี
 
1. นายพัฒนเดช  เสตเตมิย์
2. นางละมุล  เชื่อนิตย์
 
22 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 71 เงิน 17 1. เด็กหญิงปานรพี  ปะนัดเท
 
1. นางสาวสุคัณธามาศ  จุลนาถ
 
23 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 72.6 เงิน 6 1. เด็กหญิงธนภรณ์  บริสุทธิ์
 
1. นางสาวรัตนา  ปักกะมานัง
 
24 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80.8 ทอง 9 1. เด็กหญิงสรวงสุดา  อินทรวิเศษ
 
1. นางสาวรัตนา  ปักกะมานัง
 
25 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนุจรินทร์  สาแก
2. เด็กหญิงนุชรี  แสนศรี
3. เด็กชายพีระพล   ทิพย์มนต์
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ชมชื่น
5. เด็กหญิงสุภรภาณ์  วินิจ
 
1. นางบาลเมือง  เอกรักษา
2. นางสาวรัตนา  ปักกะมานัง
 
26 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศุภัสรา  อินเทพ
 
1. นางสาวสุคัณธามาศ  จุลนาถ