สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองป้าน สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศศิธร  พิรมรักษ์
 
1. นายภานุพงศ์  นามปักใต้
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สัจจัง
 
1. นางบาลเมือง  เอกรักษา
 
3 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 88.25 ทอง 5 1. เด็กหญิงชญาดา  ปินะถา
2. เด็กชายพยุหพล  รุ่งแสง
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  เสนาคม
 
1. นายทวีศิลป์  เอกรักษา
2. นางยุวดี  ประดับวัน
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 84.2 ทอง 9 1. เด็กหญิงจิดาภา  เซ็งขุนทด
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สืบสุนทร
3. เด็กหญิงทิพยวรรณ  เรียงสันเทียะ
4. เด็กหญิงฟ้าลิตา  แกประโคน
5. เด็กหญิงรัชฎา  ชนะบูรณ์
 
1. นางมนิดา  สุชาติพงศ์
2. นางยุวดี  ประดับวัน
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 84.25 ทอง 10 1. เด็กหญิงนรีกานต์  ปัตตาลาโพธิ์
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สัจจัง
 
1. นายทวีศิลป์  เอกรักษา
2. นางรัตนา  สืบเมืองซ้าย
 
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 81.06 ทอง 9 1. นางสาววรรณิภา   ปะจุนลา
 
1. นายชัยรัตน์  แยงคำ
 
7 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสุวัฒน์   ปะติตัง
 
1. นางสาวสุคัณธามาศ   จุลนาถ
 
8 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 8 1. เด็กหญิงชรัญญา   ทบแก้ว
 
1. นางสาวสุคณธาวาศ    จุลนาถ
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 86 ทอง 5 1. เด็กชายจักพรรดิ์  ตอเสนา
2. เด็กชายธนาภูมิ  เสียงใส
 
1. นางมนิดา  สุชาติพงศ์
2. นางรัตนา  สืบเมืองซ้าย
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธนภร  ผินแก้ว
2. เด็กหญิงนิตยา  บุญมี
3. เด็กหญิงศรินญา  ชินไธสง
 
1. นางยุวดี  ประดับวัน
2. นางสุคัณธามาศ  จุลนาถ
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษฏา  ทรงประโคน
2. เด็กชายธนพล  ปาสารักษ์
3. เด็กชายอภิวัฒน์  รักษาพล
 
1. นางบาลเมือง  เอกรักษา
2. นางยุวดี  ประดับวัน
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนิภัทร์  ประธรรมโย
2. เด็กชายอภินันท์  รักษาภักดี
 
1. นายพัฒนเดช  เสตเตมิย์
2. นางละมุล  เชื่อนิตย์
 
13 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80.8 ทอง 9 1. เด็กหญิงสรวงสุดา  อินทรวิเศษ
 
1. นางสาวรัตนา  ปักกะมานัง
 
14 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนุจรินทร์  สาแก
2. เด็กหญิงนุชรี  แสนศรี
3. เด็กชายพีระพล   ทิพย์มนต์
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ชมชื่น
5. เด็กหญิงสุภรภาณ์  วินิจ
 
1. นางบาลเมือง  เอกรักษา
2. นางสาวรัตนา  ปักกะมานัง
 
15 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศุภัสรา  อินเทพ
 
1. นางสาวสุคัณธามาศ  จุลนาถ