สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านยางอิไลดอนก่อ สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 72 เงิน 18 1. เด็กหญิงกชกร  ผาเพชร
 
1. นางนวลจันทร์  พิมพ์สิม
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวัชระพงษ์  แสนแก้ว
 
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายพัทธพล  ชูไส
 
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 60 ทองแดง 12    
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงชลิดา  ปะกินัง
2. เด็กหญิงประณิดา  เมรุด
3. เด็กหญิงพรพิมล  ปะนาโต
 
1. นางทองสาร  สีหาบุญมาก
2. นางแก้วตา  เสนาคุณ
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 72 เงิน 15