สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไค สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 41 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงอัญชลี  จิตนอก
2. เด็กหญิงอาทิตยา  ทิมะพันธ์
3. เด็กชายโชคชัย  ดวงพายัพ
 
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 93 ทอง 10 1. เด็กหญิงชลธิชา   แสนสุข
2. เด็กหญิงพรณภา   ปะมะพุทโต
3. เด็กหญิงอารียา   ไชยศักดิ์
4. เด็กหญิงอุไรวรรณ   มะหา
5. เด็กหญิงเกศรา   ชัยกวงชา
 
1. นางดวงมาลา   สัตตรัตนำพร
2. นางสุจิตรา  ปาปะไพ
3. นางเกษร   วัฒนบุตร