สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกอร  มาตย์สอน
2. เด็กหญิงธนวรรณ  ผิวเผือก
3. เด็กหญิงปรมาภรณ์  พรดี
4. เด็กหญิงพรปวีณ์  เจริญนนท์
5. เด็กหญิงพันนารายณ์  คิมเม
 
1. นายถนอม  ประมาคะเต
2. นางสุภาวดี  เทพรัง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  เจริญ
2. เด็กหญิงธนพร  ปะติตังโข
3. เด็กหญิงปิยธิดา  แพงสาร
4. เด็กหญิงมลทิรา  เนาว์เเก้ว
5. เด็กหญิงวิภาดา  มาปะเภา
 
1. นายถนอม  ประมาคะเต
2. นางสาวเกษมศรี  มาตย์คำมี
 
3 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนฤมล  สิงห์แก้ว
 
1. นายสมร   ศรีนนเรือง
 
4 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนฤมล  ประวรรณมาตา
 
1. นายประยูร  ทาอามาตย์
 
5 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา   ปะนัดตะนัง
 
1. นายจักรพงษ์   จันทราศรี
 
6 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพล   พิมพ์บาล
 
1. นายจักรพงษ์   จันทราศรี
 
7 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกีรนันท์  เเก้วบัวดี
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ปะนัดตะนัง
3. เด็กชายณัฐพล  พิมพ์บาล
4. เด็กหญิงนฤมล  ประวรรณมาตา
5. เด็กหญิงนฤมล  สิงห์แก้ว
6. เด็กชายพงศกร   ภูวงค์
7. เด็กชายวีรยุทธ  สมอบ้าน
8. เด็กหญิงสุดาพร  สุขวันดี
 
1. นายจักรพงษ์  จันทราศรี
2. นางรุ่งทิวา  หารสุโพธิ์
3. นายสมพร  รักษาภายใน