สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคึมบง สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 98.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิภา  วงศ์สะอาด
 
1. นายประยนต์  ทัดวงษ์
 
2 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.8 ทอง 9 1. เด็กหญิงเพชรดา   นพไธสง
 
1. นางกาญจนา   สุทธิสา
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 11 1. เด็กหญิงเพชรดา    นบไธสงค์
 
 
4 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ    บุญทองโท
2. เด็กหญิงชาธีญา   ปัสสาโก
3. เด็กชายณัฐพล   แคนดา
4. เด็กชายณัฐวุฒิ   แบขุนทด
5. เด็กชายทักษพร   แก้วงาม
6. เด็กชายธนพล   มุยสีทอง
7. เด็กหญิงธิตาภรณ์   ปัญญากอง
8. เด็กชายธีระพงษ์   สีหานอก
9. เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์   มาตา
10. เด็กชายนิธิบดี   หลาบมาลา
11. เด็กหญิงนิพัทธา   ทองคำรัตน์
12. เด็กหญิงพรรธิษา   สิงห์ทอง
13. เด็กชายพลวัตร   ม่วงยิ้ม
14. เด็กหญิงพัทราวรรณ   นุชนาถ
15. เด็กหญิงมนัสวี   มะธิมะโน
16. เด็กหญิงมลธิรา   สิงห์ทอง
17. เด็กหญิงรุ่งนภา   ราหา
18. เด็กชายวรพงษ์   หันแจ๊ด
19. เด็กหญิงวราภรณ์   ลาหา
20. เด็กหญิงศิริรัตน์   ภักดีจุ
21. เด็กชายสกาย  แคนเภา
22. เด็กชายสิทธิพร   พฤกษ์ธานี
23. เด็กหญิงสุพิชชา   ลาดวิเศษ
24. เด็กหญิงสุภัตรา    คำสมบัติ
25. เด็กชายอภิรักษ์   จันศิริ
26. เด็กหญิงอารีพร   ทองแสง
27. เด็กชายเทอดไท   สมบูรณ์
28. เด็กหญิงเพชรดา    นพไธสงค์
29. เด็กหญิงโสรยา   สระทอง
30. เด็กชายไชยวัฒน์   โคตรมี
 
1. นางกาญจนา   สุทธิสา
2. นางดวงจันทร์   ปะวะทัง
3. นายประยนต์   ทัดวงษ์
4. นายสุพัฒน์   สุทธิสา
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  หลายมาลา
2. เด็กหญิงบุษกร  พรมดอยกลอย
3. เด็กหญิงสุภัตรา  คำสมบัติ
 
1. นายสนั่น  ชาบัวน้อย
2. นางอำไพ  บุญทองโท