สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านป่าตองหนองงู สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 81.75 ทอง 8 1. เด็กหญิงกาญจนา  ฮุยน้อย
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  พฤกษชาติ
3. เด็กหญิงสิริวิมล  เรไธสง
 
1. นางหนูจีน  เนตะวงศ์
 
2 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 72 เงิน 16 1. เด็กหญิงปานตะวัน   กันหาสียา
 
1. นางพิไลพร   นิละปะกะ
 
3 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95.2 ทอง 14 1. เด็กหญิงสิรินญา   ศรีปัตเนตร
2. เด็กหญิงสุธิตา   จันทร์สาย
3. เด็กหญิงอัญชลีพร   ประวันเทา
 
1. นางพิไลพร   นิละปะกะ
2. นางหนูจีน    เนตะวงศ์