สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 82 ทอง 11 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ปิดตาระโต
2. เด็กชายจิรพัฒน์  พลมนตรี
3. เด็กชายชาญชล  โคตุทา
4. เด็กชายปัญญา  นามหนวด
5. เด็กหญิงพรณภา  กลางสวัสดิ์
6. เด็กหญิงภัสราภรณ์  ทาทองคำ
7. เด็กหญิงลักษมี  วารสิทธิ์
8. เด็กชายสิทธิชัย  ตรวจนอก
9. เด็กหญิงสุภาพร  บุผามาลา
10. เด็กหญิงเสาวนีย์  กงทิพย์
 
1. นางปิยะดา  เที่ยงดีฤทธิ์
2. นางรัศมี  เทียมมาลา
3. นายสากล  เนตะวงศ์
 
2 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 81 ทอง 15 1. เด็กชายกิตติทัต   พูลมณี
 
1. นายคมสันต์    สิงหะทรัพย์สาคร