สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหัวเข่าแตก สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 85 ทอง 12 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ลันวงษา
2. เด็กหญิงพิมพกานต์  ปะมะคะโต
3. เด็กหญิงวันเพ็ญ  ขุมคำ
4. เด็กหญิงศศิธร  สิงขรณ์
5. เด็กชายสุริยา   กางโสภา
6. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  วันดี
 
1. นางจินดา  กองสา
2. นางสาวสุภาวดี  เนื่องศรี
3. นายอดิศร  จันทะค้อม