สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปลาขาว สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 6 1. นางสาวธีราพร  ทองชมภู
 
1. นางปทุมพิทย์  โคตุทา
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 83 ทอง 14    
3 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 75.4 เงิน 22 1. นางสาวธิติยาภรณ์  บุญเต็ม
 
1. นางปทุมทิพย์  โคตุทา
 
4 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เนินผา
 
1. นางสุภาพร  เมิกข่วง
 
5 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 62 ทองแดง 10 1. เด็กชายพงศกร  ปิดตังละพา
2. เด็กชายอภิราช  หวายสุด
 
1. นายคำพันธ์  ทบวอ
2. นางสุภาพร  เมิกข่วง
 
6 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. นายภูวนาถ  เรียงรัมย์
2. นายสราวุฒิ  ระหารนอก
 
1. นางสุภาพร  เมิกข่วง
 
7 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 14 1. เด็กชายวรวุฒิ  ขอบคุณ
 
1. นางสุภาพร  เมิกข่วง
 
8 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 56.5 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ติมุลา
2. เด็กหญิงวรรณฤดี  ปิดตาทะสา
3. เด็กหญิงอรวรรณ  ยะปะเภา
 
1. นางสาวสุพัตรา  หารโกทา
 
9 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกาญจนา  ลานิมิต
2. นางสาวมณทิยา  ปิดตาทะโน
3. นางสาวอัมรินทร์  รักษาอินทร์
 
1. นางสาวสุพัตรา  หารโกทา
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงกิติพร  ศรีชูยงศ์
2. เด็กหญิงชลธิชา  แก่นมี
3. เด็กหญิงธัญญภรณ์  คูณแก้ว
4. เด็กหญิงสุนิสา  มัสบิ้ง
5. เด็กหญิงสุภาพร  อบกลิ่น
 
1. นางทัญทร  เศษคึมบง
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 24 1. เด็กหญิงปนัดดา  โคตรชมภู
2. เด็กชายไxรัช  คะกะเนปะ
 
1. นางทัญทร  เศษคึมบง
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 37 1. เด็กหญิงศิวิมล  จันทะปลาขาว
2. เด็กชายอาธิป  ปิดตาทะสา
 
1. นายทองคำ  ปะติกานัง
 
13 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกาญจนา   ลามินิตน์
2. เด็กชายกายสิทธิ์   โสพันโต
3. เด็กชายคมสัน   ปิดตาทะนัง
4. นางสาวจันทร์จิรา   เทวรัตน์
5. นางสาวจุฑามาตร   ธรรมกาโร
6. นางสาวจุ๋ม   ปัจจัยคา
7. เด็กชายชนินท์   ปิดตาลาพา
8. เด็กชายชัยยา   ทับหัวหนอง
9. เด็กชายชำนาญ   เอกรักษา
10. นางสาวชไมพร   ชอบธรรม
11. นายณัฐวัฒน์   เที่ยงโยธา
12. นางสาวดลนภา   ภาระโถ
13. นางสาวธิติยาภรณ์   บุญเต็ม
14. เด็กชายธีรพงษ์  ติมุลา
15. นายธีรภัทร์   มูลประถม
16. นางสาวธีราพร   ทองชมพู
17. เด็กชายนวาธร   มูลประถม
18. เด็กหญิงนัฐกานต์   ติมุลา
19. นางสาวนัฐพร   นามประเส
20. นางสาวนิรชา   ปิดตาลาโพ
21. นางสาวปนัดดา   โคตรชมพู
22. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   รางศรี
23. นางสาวพิมหฤดา   โคตบุตโต
24. นางสาวมลทิยา   ปิดตาทะโน
25. เด็กหญิงวรรณฤดี   ปิดตาทะสา
26. เด็กชายวรวุฒิ   ขอบคุณ
27. นางสาววันสว่าง   เพวงศ์
28. นายศักดิ์ดา   เวียงอินทร์
29. นายสราวุธ   ระหารนอก
30. เด็กชายสายชล   ขัติยะ
31. เด็กหญิงสุดธิดา   ขมิ้นเครือ
32. เด็กหญิงสุภาพร   อบกลิ่น
33. เด็กชายอภิราช   หวายสุด
34. เด็กชายอภิวัฒน์   รางศรี
35. นายอภิวัฒน์   นพบรรลัง
36. เด็กหญิงอรวรรณ   ยะปะเภา
37. นายอัตพล   แคนอินทร์
38. นางสาวอัมรินทร์   รักษาอินทร์
39. เด็กชายโชคทวัฒน์   ปิดตาระโส
40. เด็กชายไพรัตน์   นุ่นปิ่นปัก
 
1. นายคำพันธ์  ทบวอ
2. นายบุญเหลือ  ประทานัง
3. นางปทุมทิพย์  โคตุทา
4. นายมงคล  โคนาโล
5. นางวรรณา  พลสอน
 
14 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 8 1. เด็กหญิงศศิวรรณ  บาลศรี
 
1. นางอุษาวดี  บุตรวิเศษ
 
15 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวสันต์  ศรีวรรณะ
 
1. นายคำพันธ์  ทบวอ
 
16 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กชายธีรพงษ์  ติมุลา
 
1. นายคำพันธ์  ทบวอ
 
17 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเจษฎา  ปิดตาทะโน
 
1. นางชนิดา  น้อยตาแสง
 
18 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 60 ทองแดง 14 1. เด็กชายชินวัตร  ทับหัวหนอง
 
1. นางชนิดา  น้อยตาแสง
 
19 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 81 ทอง 10 1. เด็กชายวรฤทธิ์  นพไธสง
 
1. นางชนิดา  น้อยตาแสง
 
20 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 82.4 ทอง 8 1. เด็กชายเรวัฒน์  แสงโพธิ์ดา
 
1. นางชนิดา  น้อยตาแสง
 
21 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง 4 1. เด็กหญิงกฤษณา  กรรมหาวงค์
2. เด็กหญิงจิรภัทร  คะกาเนปะ
3. เด็กหญิงปณิตา  ปิดตาทะโน
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  ปะโคทัง