สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปลาขาว สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 6 1. นางสาวธีราพร  ทองชมภู
 
1. นางปทุมพิทย์  โคตุทา
 
2 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 56.5 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ติมุลา
2. เด็กหญิงวรรณฤดี  ปิดตาทะสา
3. เด็กหญิงอรวรรณ  ยะปะเภา
 
1. นางสาวสุพัตรา  หารโกทา
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 37 1. เด็กหญิงศิวิมล  จันทะปลาขาว
2. เด็กชายอาธิป  ปิดตาทะสา
 
1. นายทองคำ  ปะติกานัง