สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองปอ สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงขัตติยา  อาปะมาเถ
2. เด็กหญิงจิรารัตน์  ปะนัดสุนัง
3. เด็กชายธนพนธ์  ปากเมย
4. เด็กชายธนพัฒน์  ดาดี
5. เด็กชายนราทร  บุญโพธิ์
6. เด็กหญิงปรารถนา  สีหาบุญทอง
7. เด็กชายพลฤทธิ์  ศรีน้อย
8. เด็กหญิงพัชรินทร์  พันโนราช
9. เด็กหญิงหฤทัย  บุญญาชีพ
10. เด็กหญิงอภิฤทัย  แสนแก้ว
11. เด็กหญิงอมรยุรี  ลาดศรี
12. เด็กหญิงอรพรรณ  หงส์บุญ
13. เด็กหญิงอัณณา  อาดอัน
14. เด็กหญิงเกษกนก  โคตรศรีภูมิ
15. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ธรรมกาโร
 
1. นางสาวนัยนา  คำใส
2. นายอัมพร  คำบุญเรือง
3. นางสาวเย็น  กะวิเศษ
4. นายเอกราช  สิงหาราโท
 
2 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 84 ทอง 8 1. เด็กหญิงรพีพรรณ  ปะนัดสุนัง
 
1. นางศุภกาญจน์  ดงจารย์
 
3 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 89 ทอง 12 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  ทดทศรี
2. เด็กหญิงอรรถยา  ศาลางาม
 
1. นางศุภกาญจน์  ดงจารย์
2. นายแส  แก้วงาม
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 12 1. เด็กหญิงนุชจรี  ดวงศรี
 
1. นางศุภกาญจน์  ดงจารย์
 
5 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชัยแพน  แสนแก้ว
 
1. นายแส  แก้วงาม
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 86 ทอง 5 1. เด็กชายภูธเนตร  พลพิทักษ์
2. เด็กชายรณชัย  จันแก้ว
 
1. นายภูวไนย  ซ่อนกลาง
2. นางสมาพร  ซ่อนกลาง
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพล  ละครศรี
2. เด็กชายพีระพัฒน์  วงค์ฮาด
 
1. นายภูวไนย  ซ่อนกลาง
2. นางสมาพร  ซ่อนกลาง
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 80 ทอง 10 1. เด็กชายธวัชชัย  จันทวี
2. เด็กหญิงสุพัฒตรา  นาขาม
3. เด็กชายสุวิชา  มะโนรา
 
1. นางสาวเย็น  กะวิเศษ
2. นายเอกราช  สิงหาราโท
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงขนิษฐา  บรรเทพ
2. เด็กหญิงนิลาวรรณ  ศรีวงษ์ษา
3. เด็กหญิงรัศมี  วัฒนธรรม
 
1. นางกันหา  คำบุญเรือง
2. นายอัมพร  คำบุญเรือง