สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหัวงัว สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 91 ทอง 9 1. เด็กหญิงพรทิดา   มีสูนย์
2. เด็กหญิงอัมรา   คำภูพา
 
1. นางสาวถนอมศิลป์    โทบุญ
2. นางเยาวลักษณ์   ประพาศพงษ์
 
2 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสหัศวรรษ   แสงสวาท
 
1. นางสาวกนกกาญจน์   พลตื้อ
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสหัสวรรษ   แสงสวาท
 
1. นางสาวถนอมศิลป์  โทบุญ
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสหัศวรรษ   แสงสวาท
 
1. นายประสิทธิ์   พลศรี
 
5 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กชายพงศกร   ปะติตังโข
2. เด็กชายศราวุธ   รินทะรึก
3. เด็กชายโยธิน   อ่อนจันทร์
 
1. นายประสิทธิ์  พลศรี
2. นางสุรีภรณ์  สุริยะสาร
 
6 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กชายภัทราพล   ปะติตังโข
2. เด็กหญิงสุพัฒน์ตา   ปะติสา
3. เด็กหญิงอรณี   ปะติตังโข
 
1. นางสาวถนอมศิลป์  โทบุญ
2. นางเยาวลักษณ์    ประพาศพงษ์