สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 90 ทอง 6 1. เด็กชายรติพงษ์  ปิยวาปี
 
1. นางพิสมัย  ไชยหงษา
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 86.6 ทอง 7 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  จันทร์คำ
 
1. นางพิสมัย  ไชยหงษา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 83.4 ทอง 9 1. เด็กหญิงจรรยพร  เที่ยงคาม
 
1. นางทัศนีย์  มาตรา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 17 1. เด็กชายยศวิน  ชื่นตา
2. เด็กหญิงเนตรนภา  ทองพลขวา
 
1. นางทัศนีย์  มาตรา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 85.2 ทอง 14 1. เด็กชายพลวัฒน์  จันทร์พล
2. เด็กหญิงยอดชีวัน  วรรณสิงห์
 
1. นางทัศนีย์  มาตรา
 
6 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 93 ทอง 11 1. เด็กชายวรวุฒิ  วันยาว
2. เด็กหญิงวันวิสา  ปัจจัยคา
3. เด็กชายไชบพล  ไชยวงษ์
 
1. นางปราณี  แสนเมืองแก้ว
 
7 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวรชาติ  ป้อป้อม
 
1. นายบุญเกียง  จันเสนา
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 90.2 ทอง 5 1. เด็กชายธีรศักดิ์  ศรีแก้ว
2. เด็กหญิงยุพาวรรณ  แช่มรัมย์
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  มิเล
 
1. นางปราณี  แสนเมืองแก้ว
2. นางพิสมัย  ไชยหงษา
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 81.5 ทอง 11 1. เด็กชายศรันย์  ประทุมตรี
2. เด็กชายเฉลิม  โอบอ้อม
 
1. นายนพรัตน์  เมิกข่วง