สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบึง สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 31 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงสุปีดา  ประทุมมา
 
1. นางวันเพ็ญ  ปินะกาโพธิ์
 
2 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 81.6 ทอง 11 1. เด็กชายนุพร  ภูคำศักดิ์
2. เด็กชายสุริยา  จันเสนา
3. เด็กชายอดิสร  จันทร์พรม
 
1. นางนิตยา  มุ่งร่มกลาง
2. นางวันเพ็ญ  ปินะกาโพธิ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 82.33 ทอง 16 1. เด็กชายรัฐกร  เกตุแสนสี
 
1. นายวีระศักดิ์  มาตรา
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กชายสุทธิชาติ  ปัดตาเทสัง
 
1. นางหอมรับ  ซุ้ยไกร
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  อุ่นอก
2. เด็กหญิงธันยพร  แก้ววิเศษ
3. เด็กชายภูมินทร์  ดงขันตี
4. เด็กหญิงวรัญญา  วรลักษณ์
5. เด็กหญิงอนุสรา  เวียงสิมา
6. เด็กชายอาทิตย์  สิมวงศ์
 
1. นายสมชาย  สิงหะนาม
2. นางหอมรับ  ซุ้ยไกร
3. นายไสว  หอมมาลัย
 
6 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 86 ทอง 13 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  มาดี
 
1. นางสาวบุญยัง  ทองอาสน์