สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหัวช้าง สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงเนตรนภา  ปะธิตัง
 
1. นางสาวปนัดดา  ธนกิจโสภณ
 
2 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ลาธิ
2. เด็กหญิงทิพกัญญา  บุบผามะตะนัง
3. เด็กหญิงนลิสรา  เคนบุญ
 
1. นางสาวปนัดดา  ธนกิจโสภณ
2. นางมณีวรรณ  สามูล
 
3 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 33.17 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ตีระพา
2. เด็กชายสุริยะ  ปะทะโก
 
1. นางมณีวรรณ  สามูล
2. นายไพบูลย์  พันสุดน้อย
 
4 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 50.9 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายมนตรี  คาธิพาที
2. เด็กชายเจษฎา  คุณอำสา
 
1. นางสาวปนัดดา  ธนกิจโสภณ
2. นางสุนันท์  ประทุมเมศ
 
5 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 30.34 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทวยจันทร์
2. เด็กชายวัชรกร  ณะสีแสง
 
1. นางสาวปนัดดา  ธนกิจโสภณ
2. นายเจริญพล  ประทุมเมศ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงทิพกัญญา  บุบผามะตะนัง
2. เด็กหญิงนลิสรา  เคนบุญ
3. เด็กหญิงนารีนารถ  วาปีเก
4. เด็กหญิงประภัสรา  บุญตาแสง
5. เด็กชายเจษฎา  คุณอำสา
 
1. นางสาวปนัดดา  ธนกิจโสภณ
2. นางมณีวรรณ  สามูล
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 84.8 ทอง 7 1. เด็กหญิงวิชญาพร  สมดง
 
1. นางมณีวรรณ  สามูล
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 84.4 ทอง 8 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ศิริแพทย์
2. เด็กหญิงทิพกัญญา  บุบผามะตะนัง
3. เด็กชายธนภัทร  ปาประโน
4. เด็กหญิงนารีนารถ  วาปีเก
5. เด็กหญิงภัทรินทร์  ภาคะ
6. เด็กหญิงรัตติยากร  ทิพวงษ์ศา
7. เด็กหญิงสุภาวรรณ  สาไธสง
8. เด็กหญิงอรจิรา  จันดา
9. เด็กหญิงเนตรนภา  ปะธิตัง
10. เด็กหญิงเมทาวินี  บรรยง
 
1. นายนิคม  จุปะมะนัย
2. นายปริญญา  ระถี
3. นางอรวรรณ  สุระศรี
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 69 ทองแดง 4 1. เด็กชายจิราวัฒน์  ดวงแพงมาตร
2. เด็กชายปองพล  ฝ่ายพลแสน
 
1. นายนิคม  จุปะมะนัย
2. นายไพบูลย์  พันสุดน้อย
 
10 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 13 1. เด็กหญิงอรจิรา  จันดา
 
1. นางอรวรรณ  สุระศรี
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง 6 1. เด็กหญิงนารีนารถ  วาปีเก
2. เด็กหญิงประภัสรา  บุญตาแสง
3. เด็กหญิงอรจิรา   จันดา
 
1. นางสาวปนัดดา  ธนกิจโสภณ
2. นางมณีวรรณ  สามูล
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ลาธิ
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  มาพร
 
1. นายปริญญา  ระถี
2. นายสุนันท์  ประทุมเมศ
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิราวัฒน์  ดวงแพงมาตร
2. เด็กหญิงทิพกัญญา  บุบผามะตะนัง
3. เด็กชายธีระพงษ์  ประทุมชัน
4. เด็กหญิงนารีนารถ  วาปีเก
5. เด็กหญิงประภัสรา  บุญตาแสง
6. เด็กชายปองพล  ฝ่ายพลแสน
7. เด็กชายมนตรี  คาธิพาที
8. เด็กชายวัชรกร  ณะสีแสง
9. เด็กหญิงอรจิรา  จันดา
10. เด็กหญิงเนตรนภา  ปะธิตัง
 
1. นางสาวขวัญสุดา  โยวะผุย
2. นายบัวเรียน  วาปีสา
3. นางมณีวรรณ  สามูล