สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยหิน สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 84.7 ทอง 8 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  เที่ยงโยธา
 
1. นางรุจิรา  แดงจันทึก
 
2 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบุษกร  ประทุมมา
2. เด็กหญิงมัลลิกา  สีคาม
3. เด็กหญิงอรอนงค์  บุญมา
 
1. นางอำพร  ประทุมศิลา
2. นายเพียร  ประทุมศิลา
 
3 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ประทุมโต
2. เด็กหญิงกุสุมา  เบิกขุนทศ
3. เด็กหญิงตุ๊กตา  โนมะยา
 
1. นายธวัชชัย  กัตโร
2. นายบุรี   ปาปะตัง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91.75 ทอง 5 1. เด็กหญิงชญาดา  บุญนาน
 
1. นางรุจิรา  แดงจันทึก
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 82.25 ทอง 13 1. เด็กหญิงพจนีย์  ภูมิภักดิ์
2. เด็กชายเพชรน้ำหนึ่ง  ศรีชุม
 
1. นางจามรี  ลอยนอก
2. นางวาสนา  อุทัยชัย
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 85.6 ทอง 12 1. เด็กชายภานุวัฒน์  เที่ยงโยธา
2. เด็กหญิงอารยา  น้าสุข
 
1. นางจามรี  ลอยนอก
2. นางวาสนา  อุทัยชัย
 
7 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรัตติยา  ประจวบโชค
2. เด็กหญิงไพรสน  วาปีโส
 
1. นางจามรี  ลอยนอก
2. นางวาสนา  อุทัยชัย
 
8 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 84 ทอง 10 1. เด็กหญิงญานี  วาปีเก
2. เด็กหญิงพรสุดา  อยู่จัตุรัส
 
1. นางจามรี  ลอยนอก
2. นางทองกร  กางโสภา
 
9 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 88 ทอง 8 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ประจวบโชค
2. เด็กชายธนกฤต  ตาไธสง
3. เด็กชายปรัชญา  ข่าขันมะรี
 
1. นายบุรี   ปาปะตัง
2. นางอำพร  ประทุมศิลา
 
10 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 84.8 ทอง 9 1. เด็กชายอดิศักดิ์  ปินะโต
 
1. นางทองกร  กางโสภา
 
11 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ประทุมโต
2. เด็กหญิงกฤษณา  ปะภาวะ
3. เด็กหญิงกุสุมา  เบิกขุนทศ
4. เด็กชายคัสมา  เก้าศักดา
5. เด็กหญิงชญาดา  บุญนาน
6. เด็กชายณัฐกิตติ์  ภูชาดา
7. เด็กหญิงณัฐริกา  ชารีวัลย์
8. เด็กชายธนวัตร  ทิพย์โอสถ
9. นายนพเกศ  พืชหมอ
10. เด็กหญิงนริศรา  ฉวีหินตั้ง
11. เด็กหญิงนฤมล  ทบบัณฑิตย์
12. เด็กหญิงน้ำฝน  จันทะแสน
13. เด็กหญิงบุษกร  ประทุมมา
14. เด็กหญิงปิยะพร  สาสอน
15. เด็กชายพงศกร  พลภักดี
16. เด็กหญิงพรชิตา  พันสุดน้อย
17. เด็กชายภานุวัฒน์  เที่ยงโยธา
18. เด็กชายภูธร  นามปราศรัย
19. เด็กชายภูมิจิตร  ปิดตังระภา
20. เด็กหญิงมยุรฉัตร  เทียบศรี
21. เด็กหญิงมัลลิกา  สีคาม
22. เด็กชายยงยุทธ  บุญโพธิ์
23. เด็กหญิงวรรณนิภา  พลหารศึก
24. เด็กชายศรันย์  มูลวงศ์
25. เด็กหญิงสุกัญญา  คาทิพาที
26. เด็กหญิงสุณิสา  สุทินรัมย์
27. เด็กชายอดิศักดิ์  ปินะโต
28. เด็กหญิงอรอนงค์  บุญมา
29. เด็กหญิงอารยา  น้าสุข
30. เด็กหญิงเจนจิรา  นาหนองตูม
 
1. นายทรงวุฒิ  ปะพะลา
2. นางทองกร  กางโสภา
3. นายธวัชชัย  กัตโร
4. นายบุรี   ปาปะตัง
5. นางรุจิรา  แดงจันทึก
6. นางอำพร  ประทุมศิลา
7. นายเพียร  ประทุมศิลา
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 80 ทอง 14 1. เด็กชายธนวัตร   ทิพย์โอสถ
2. เด็กชายอภิชาติ  ประทุมเทา
3. เด็กชายเฉลิม   สอนเสนา
 
1. นางจามรี  ลอยนอก
2. นางทองกร  กางโสภา
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 82 ทอง 7 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สิมศิริวัฒน์
2. เด็กหญิงวรรณณา  ประทุมโม
3. เด็กหญิงอารยา  น้าสุข
 
1. นางทองกร  กางโสภา
2. นางรุจิรา  แดงจันทึก
 
14 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  นะสูง
2. เด็กชายปิยะนุช  นามวิจิตร
3. เด็กหญิงลักษมนต์  สุระสา
 
1. นางจิราภรณ์  วัฒนมนตรี
2. นางประดับ  สุวรรณมูล