สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงปิ่นเพชร  วุฒิวงษ์
 
1. นายเลื่อน  วาเสนัง
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายจิระเดช  ไชยโย
2. เด็กชายชาคริต  แก้วชมพู
3. เด็กชายภานุวัฒน์  จำปา
 
1. นางสมจิต  จวงจันทร์
2. นายเลื่อน  วาเสนัง
 
3 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  แพงลุนหล้า
2. เด็กหญิงชลธิชา  โกสกุล
3. เด็กหญิงตติยา  วรรณวิจิตร
4. เด็กหญิงสุกัญญา  นนทะศรี
5. เด็กหญิงสุจิตรา  นนทะศรี
6. เด็กหญิงสุภญญา  นนทะศรี
 
1. นางดารา  เที่ยงโยธา
2. นางสมจิต  จวงจันทร์
3. นายเลื่อน  วาเสนัง