สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแฮหนองเหล็ก สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 9 1. เด็กหญิงอารียา  ทรัพย์ประเทือง
 
1. นางมณีรัตน์  พนาดร
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงกันณิกา  ม่วงมา
2. เด็กหญิงรัตนา   ปริทำมา
3. เด็กหญิงอารยา  ปะวะเส
 
1. นายนันทิเดช  พรหมดี
2. นางมณีรัตน์  พนาดร