สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงจิรภรณ์  ทอนโพธิ์แก้ว
 
1. นางสาวทหัยกาญจน์  นามมงคล
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 20 1. นางสาวศิริลักษณ์  ศรีประย่า
2. นางสาวสุกัญญา  คุณพิภาค
 
1. นายกัมปนาท  ศรีสุนทร
2. นายเกียรติศักดิ์  บัวรัตน์
 
3 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงนวลฉวี  ปะกิระคะ
 
1. นายกัมปนาท  ศรีสุนทร
 
4 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงวิสาพร  สุขกับหลง
 
1. นายกัมปนาท  ศรีสุนทร