สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง 4    
2 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนิตยา  บุญบุตร
2. นางสาวศิริลักษณ์  วิเศษศรี
3. นางสาวอาทิตยา   สืบสุนทร
 
1. นางสาวหทัยกาญจน์  นามมงคล
2. นางอัจฉรา  ประทุมขำ
 
3 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 81.4 ทอง 12 1. เด็กชายนิวัฒน์  บัวปัด
2. เด็กหญิงมริษา  ใหมทอง
3. เด็กหญิงอินทิรา  แก้วธานี
 
1. นางจงกล  ต่อโชติ
2. นางสาวสุกัญญา  ปาปะสา
 
4 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81.8 ทอง 5 1. เด็กหญิงธิภาพร  สอนวงษ์
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ผางชัยภูมิ
3. เด็กหญิงไพจิต  หมื่นพิพัฒน์
 
1. นางจงกล  ต่อโชติ
2. นางสาวสุกัญญา  ปาปะสา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ทอนเสาร์
2. เด็กหญิงณัฐชา  กองสิงห์
3. เด็กหญิงปวีณา   สุจจชารี
4. เด็กหญิงวาสนา  ตรีเมฆ
 
1. นายชื่นชัย  เสตเตมิย์
2. นางพรรณี  ปาปะไพ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 10 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ประกอบกิจ
2. เด็กชายวัฒนธรรม  รามางกูล
3. เด็กหญิงสุจิตรา  ปะจุดทะโก
4. เด็กหญิงสุนิสา  พาราช
5. เด็กชายสุริยันต์  จันทิชัย
 
1. นายชื่นชัย  เสตเตมิย์
2. นางพรรณี  ปาปะไพ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชรินรัตน์  คำกองแก้ว
2. นางสาวศิริลักษณ์  วิเศษศรี
3. นางสาวสมฤดี  เงาะเศษ
4. นางสาวสุนิสา  แก้วภา
 
1. นายชื่นชัย   เสตเตมิย์
2. นางพรรณี  ปาปะไพ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงกัลยา  คำละมูล
2. เด็กชายสุรพงษ์  ศรีประย่า
 
1. นางพรรณี  ปาปะไพ
2. นางภัทรา  นครศรี
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงพรนภา  บัวรัตน์
2. เด็กหญิงวราภรณ์  แก้วธานี
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  โพธิ์ไพ
 
1. นางบัวไข  รุจิรเมธากุล
2. นางรัชนี  ศรีมงคล
 
10 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 86.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงรุ่งลาวรัลย์    บัวรัตน์
 
 
11 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชาตรี   ชัยลิ้นฟ้า
 
 
12 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 92.5 ทอง 13 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   สืบสิงห์
2. เด็กชายธนวัฒน์   นาราษฎร์
3. เด็กชายอมรเทพ    พินิจดี
 
1. นางจูม    ศรีสุนทร
2. นางสลับศรี    อะโน
 
13 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 81.4 ทอง 5 1. นายธนากร   วิเศษศรี
2. นายศุภกฤษ    ภูจอมจิตร
3. นายอินธร   ตะโครด
 
1. นายเกียรติศักดิ์   บัวรัตน์
 
14 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 81.04 ทอง 10 1. เด็กหญิงชลิดาภรณ์   ทอนโพธิ์แก้ว
 
1. นางจูม   ศรีสุนทร
 
15 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงสุริสา   โพธิไพร
 
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. นางสาวณัฐมล  สุนทะวงษ์
2. เด็กหญิงสิริยากรณ์  ทอนโพธ์ิแก้ว
3. นางสาวไพจิต  หมื่นพิพัฒน์
 
1. นางบัวไข  รุจิรเมธากุล
2. นายเสนีย์  ศรีสุนทร
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง 9 1. เด็กหญิงกุ้ง  ภูตะดา
2. เด็กหญิงนฤทัย  สุนทวงษ์
3. เด็กหญิงอัมพร  สายสิงห์
 
1. นางวิมลรัตน์  ภัทราบุญญากุล
2. นายเสนีย์  ศรีสุนทร
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93 ทอง 4 1. นางสาวชรินรัตน์  คำกองแก้ว
2. นางสาวสมฤดี  เงาเศษ
3. นางสาวสุนิสา  แก้วภา
 
1. นางภัทรา  นครศรี
2. นางมริยา  ศรีสังข์
 
19 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธิดามาศ  นาราษฏร์
2. เด็กชายธิติวัฒน์  ภูมาศ
3. เด็กหญิงพุธิตา  บัวรัตน์
 
1. นางฉวีวรรณ  พร้อมสมุด
2. นางพรทิพย์  บุปผารัตน์
 
20 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรกช  สุปะติ
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ลาดนาเลา
3. เด็กหญิงธารทิพย์  จันทร์พู
 
1. นางฉวีวรรณ  พร้อมสมุด
2. นางพรทิพย์  บุปผารัตน์
 
21 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัลนิการ์  สืบสุนทร
2. เด็กหญิงพิมผกา  โทแสง
3. เด็กหญิงรพีพรรณ  กองสิงห์
 
1. นางพรทิพย์  บุปผารัตน์
2. นางวิมลรัตน์  ภัทราบุญญากุล
 
22 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปาริชาติ  สืบสุนทร
2. นางสาวมณีนุช  อ๊อดทอง
3. นางสาวสุธิตา  โพธิ์ไพร
 
1. นางวิมลรัตน์  ภัทราบุญญากุล
2. นายเสนีย์  ศรีสุนทร
 
23 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. นางสาวฐิตินันท์  พงษ์กะฐิน
2. นางสาวพรชิตา  ชัยเฉลิม
3. นางสาวเกศราพร  สืบสุนทร
 
1. นางมริยา  ศรีสังข์
2. นางวิมลรัตน์  ภัทราบุญญากุล
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพิพิธภัณฑ์  รามางกูร
2. เด็กชายภัทรพงศ์  เจริญสุข
3. เด็กชายวรเมธ  แสงมณี
4. เด็กชายศุภชัย  โพธาราม
5. เด็กชายอนุวัฒน์  ท้าวสิงห์
6. เด็กชายอภิศิษฐ์  จิตรตรีเมต
7. เด็กชายเจษฎายุทธ  สิงคะเตลิด
8. เด็กชายเฉลิมศักดิ์  สุนทะวงษ์
 
1. นายประจันทร์  พูลเพิ่ม
2. นางภัทรา  นครศรี
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปนัดดา  รอดบำรุง
2. นางสาววิสาพร  สุขกับหลง
3. นางสาวสุมิตรา  พิลาวุฒิ
 
1. นางพรรณี  ปาปะไพ
2. นางภัทรา  นครศรี
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศิริลักษณ์  ศรีประย่า
2. นางสาวสุมะณี  แก้วสิมมา
 
1. นายกัมปนาท  ศรีสุนทร
2. นางรัชนี  ศรมงคล