สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  โพธิ์เกตุ
 
1. นายสุวรรณ์  มนัสสิลา
 
2 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงมนัสวี  คามภู
 
1. นางอรสร  เผ่าฉนวน
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 9