สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสัญพิชญ์  บุญทะระ
2. เด็กชายอดิศร  อะมะมูล
 
1. นางจุรีวรรณ  นิไทรโยค
2. นางสุรีพร  โสภา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวขจีรัตน์  ปิดตัง
2. เด็กหญิงนันทนิจ  สังฆะเวช
3. เด็กหญิงนิธิตา  อินทร์นอก
4. เด็กหญิงปานตะวัน  โสดา
5. นางสาวผกายแก้ว  ปะวะเส
6. เด็กหญิงพรสวรรค์  ปักกัดตัง
7. เด็กหญิงระดับ  ปุเรทะตัง
8. เด็กหญิงวิขุดา  ระหารนอก
9. นางสาวศิรินันท์  ปุเรทะตัง
10. นางสาวแคทรียา  อุ่นวิเศษ
 
1. นางทิพย์ไปรยา  โชติประติมา
2. นางวิจิตร  ปาปะขำ
3. นางสาวเมลดา  นนทะสิงห์
 
3 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายยุทธกาญ   ทิพย์อำนวย
2. เด็กชายยุทธการ    แคนเภา
 
1. นางจุรีวรรณ   นิไทรโยค
2. นางสาวนาเลา   ทิพย์อำนวย
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 80.4 ทอง 15 1. เด็กหญิงวิภาดา  วิกรัยพัฒน์
 
1. นายรังสรรค์  นันทะแสน
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 10 1. เด็กหญิงศิริรัตน์   คล้ายคลึง
 
1. นางอนันตยา   แถวโสภา
 
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวิชัย  โกมล
 
1. นางอรสร  เผ่าฉนวน
 
7 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงพัชรา  บรรดาศักดิ์
 
1. นางอรสร  เผ่าฉนวน
 
8 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงวิชุดา  ระหารนอก
 
1. นางอรสร  เผ่าฉนวน
 
9 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.66 ทอง 4 1. เด็กชายวิชัย  โกมล
 
1. นางจุรีวรรณ  นิไทรโยค
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80.6 ทอง 5 1. เด็กชายอธิวัฒน์  ไชยรัตน์
 
1. นายรังสรรค์  นันทะแสน
2. นางอรสร  เผ่าฉนวน
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสิทธิราช  ทิพย์วงศา
2. เด็กชายเอกพงษ์  หงสะคู
 
1. นายรังสรรค์  นันทะแสน
2. นางอรสร  เผ่าฉนวน
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฐานะ  ทิพย์อำนวย
2. เด็กชายอพิทักษ์  กงซุย
 
1. นายรังสรรค์  นันทะแสน
2. นางอรสร  เผ่าฉนวน
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษกร  ปริชัยยะ
2. เด็กหญิงวิภาดา  วิกรัยพัฒน์
 
 
14 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 81 ทอง 8 1. เด็กหญิงศศิญาภรณ์  คงไธสง
 
 
15 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงทิฆัมพร  ทิพย์วงศา
 
1. นางอรสร  เผ่าฉนวน
 
16 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  พรมรักษ์
2. เด็กชายชนายุทธ  พิมพ์มี
3. เด็กหญิงพัชรา  บรรดาศักดิ์
4. เด็กชายพีรพล  มะธิโตปะโน
5. เด็กหญิงเสาวรัตน์  วันดี
 
1. นางอรสร  เผ่าฉนวน
2. นางสาวเมลดา  นนทสิงห์