สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองกุง (นาเชือก) สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 -1 - - 1. เด็กหญิงณฤทัย  ทองจุลละ
 
1. นางมัชฌิมา   ส่งสัมพันธ์สกุล
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 77 เงิน 19 1. เด็กหญิงปิยนุช  สัมมาขันธ์
 
1. นางมัชฌิมา  ส่งสัมพันธ์สกุล
 
3 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - - 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ภูครองนาค
 
1. นางมัชฌิมา  ส่งสัมพันธ์สกุล
 
4 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 -1 - - 1. เด็กชายสันติ  แก่นสมบัติ
 
1. นางมัชฌิมา  ส่งสัมพันธ์สกุล
 
5 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 -1 - - 1. นางสาวณัฐยา  มหาสิงห์
2. นางสาวพรนภา  ปุริตาเน
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ประเสริฐสังข์
2. นางมัชฌิมา  ส่งสัมพันธ์สกุล
 
6 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 28 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงอนุตตรีย์  เจญวิถี
 
1. นายทนงศักดิ์  สิงห์พร
 
7 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ภูครองนาค
2. เด็กชายวิทยา   โพธิมัด
3. เด็กชายอนุชิต  บุผามาลา
 
1. นางยุพิน  กันบุรมย์
2. นางสกุล  คำพิพจน์
 
8 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กชายอนุชิต  บุบผามาลา
 
1. นางยุพิน  กันบุรมย์
 
9 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 40.87 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายพลจันทร์  เรียนไธสง
2. เด็กชายภัทรภณ  ชูรัตน์
3. เด็กชายเจษฎา  ปิดตาทะสา
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ประเสริฐสังข์
2. นางสกุล  คำพิพจน์
 
10 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60.5 ทองแดง 19 1. เด็กชายธณกฤต  สุทธิเภท
2. เด็กชายสำเร็จ  โพธิมัด
3. เด็กชายเริงชัย  อุปนันท์
 
1. นางยุพิน   กันบุรมย์
2. นางสกุล  คำพิพจน์
 
11 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรศักดิ์  มาตรโพธิ์ทอง
2. เด็กชายสำเร็จ  โพธิมัด
3. เด็กชายเริงชัย  อุปนันท์
 
1. นางยุพิน  กันบุรมย์
2. นางสกุล  คำพิพจน์
 
12 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 78.25 เงิน 15 1. เด็กหญิงกัลยา   ปิดตามานัง
2. เด็กหญิงรัตติกาล  เลิศฉลาด
3. เด็กหญิงวริศรา  บุบผามะตะนัง
 
1. นางยุพิน  กันบุรมย์
2. นางสกุล  คำพิพจน์
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสันติ  แก่นสมบัติ
 
1. นายเสนอ  สุทธิเจริญ
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  เหวนอก
2. เด็กหญิงกุลนิกา  พรมโสภา
3. นายณรงฤทธิ์  ภูครองนาค
4. เด็กหญิงณฤทัย  ทองจุลละ
5. เด็กหญิงณัฐณิชา  จอมทอง
6. เด็กหญิงดวงตะวัน  คะกาเนปะ
7. เด็กหญิงนัฐยา  มหาสิงห์
8. เด็กหญิงปิยะนุช  สัมมาขันธ์
9. เด็กหญิงพรนภา  ปุริตาเน
10. เด็กหญิงพิมนภา  สิมศิริวัฒน์
11. เด็กหญิงพิมฤดี  จำปาสุโพธิ์
12. นายสันติ  แก่นสมบัติ
13. เด็กหญิงสุนีย์  หัดนอก
14. เด็กหญิงอังคณา  ชะตารุ้ง
15. เด็กหญิงอำไพพร  ค้ากระบือ
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ประเสริฐสังข์
2. นางยุพาลักษณ์  ใจถวิล
3. นางยุพิน  กันบุรย์
4. นางสกุล  คำพิพจน์
 
15 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 22 1. นางสาวสุนีย์  หัดนอก
2. นางสาวอังคณา  ชะตารุ้ง
 
1. นายสังคม  สุระศรี
2. นายเสนอ  สุทธิเจริญ
 
16 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอรรถชัย  ชุมจันทร์
 
1. นายเสนอ  สุทธิเจริญ
 
17 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 83 ทอง 11 1. เด็กชายสุทธิวัฒน์  ธรรมโส
 
1. นายเสนอ  สุทธิเจริญ
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 89.2 ทอง 7 1. นายณรงค์ฤทธิ์  ภูครองนาค
2. นางสาวดวงตะวัน  คะกาเนปะ
3. นางสาวนัฐยา  มหาสิงห์
4. นางสาวพรนภา  ปุริตาเน
5. นายสันติ  แก่นสมบัติ
6. เด็กหญิงอำไพพร  ค้ากระบือ
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ประเสริฐสังข์
2. นางมัชฌิมา  ส่งสัมพันธ์สกุล
3. นางยุพิน  กันบุรมย์
 
19 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง 9 1. เด็กชายรัฐศาสตร์  ปิดตามานัง
2. เด็กชายวีระพงษ์   พุทธตาเต
3. เด็กชายวุฒิชัย  ใยไธสง
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ประเสริฐสังข์
2. นางสกุุล  คำพิพจน์
 
20 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กุมชาด
2. เด็กหญิงทักษพร   บรรณตั้ง
3. เด็กหญิงวริศรา  บุบผามะตะนัง
 
1. นายบัวลัย  ด้วงแหวะ
2. นางอรทัย  เจริญนิติกุล
 
21 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐณิชา  จอมทอง
2. นางสาวปิยนุช  สัมมาขันธ์
3. นางสาวอังคณา  ชะตารุ้ง
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ประเสริฐสังข์
2. นางสกุล  คำพิพจน์
 
22 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 79.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  เหวนอก
 
1. นางยุพาลักษณ์  ใจถวิล
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  วงภาพ
2. เด็กชายธีรวัฒน์  ปะทะณี
3. เด็กชายนัฐพงษ์  ปุริสังข์
4. เด็กชายปิยพงษ์  ขันทอง
5. เด็กชายสิทธิพงษ์  เศษภักดี
6. เด็กชายอนุกูล  ธรรมโส
 
1. นายทวี  โจไธสง
2. นายบัวลัย  ด้วงแหวะ
3. นายเสนอ  สุทธิเจริญ