สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองกุง (นาเชือก) สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 28 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงอนุตตรีย์  เจญวิถี
 
1. นายทนงศักดิ์  สิงห์พร
 
2 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 40.87 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายพลจันทร์  เรียนไธสง
2. เด็กชายภัทรภณ  ชูรัตน์
3. เด็กชายเจษฎา  ปิดตาทะสา
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ประเสริฐสังข์
2. นางสกุล  คำพิพจน์
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 22 1. นางสาวสุนีย์  หัดนอก
2. นางสาวอังคณา  ชะตารุ้ง
 
1. นายสังคม  สุระศรี
2. นายเสนอ  สุทธิเจริญ