สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแวงยางกุดตะเข้ สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 81 ทอง 14 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  หอมหวน
2. เด็กหญิงขวัญชนก  เทียมสันเทียะ
3. เด็กหญิงธนาภรณ์  บุตรโครต
4. เด็กหญิงบุษกร  ปัดจัตุรัส
5. เด็กหญิงยุพิน  หนีเมืองนอก
6. เด็กหญิงรุ่งนภา  พลจารย์
7. เด็กหญิงลักษณา  จันทร
8. เด็กหญิงศศิธร  มาลาศรี
9. เด็กหญิงสุวนันท์  ฮุยน้อย
10. เด็กหญิงเจนจิรา   คาระมาตย์
 
1. นายเทียมศักดิ์  โสมี
2. นางโสภา  ยศติลือ
 
2 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 90 ทอง 6 1. เด็กหญิงทิวไผ่งาม  สำเภาทอง
 
1. นางสุภา  ยศคำลือ