สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดงแคน สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ศรีวิเศษ
2. เด็กหญิงสุวนันท์  น้อยไธสง
 
1. นางพูนพิศ  อุ่นศิริวงศ์
 
2 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 79 เงิน 13 1. เด็กชายปรัชญา  พั่วคูขาม
2. เด็กชายศิริศักดิ์  เกษแสนศรี
3. เด็กหญิงหยาดฟ้า  หนอสิงหา
 
1. นายประสิทธิ์  นามมุงคุณ
2. นางยุพิน  ศรีสิทธิ์
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85 ทอง 7 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทะนุย
2. เด็กชายวัชรพล  สิงบุดดี
3. เด็กชายวัชรพล  ด่านประชุม
 
1. นายประวัติ  ศิริวงษ์
2. นางฤดี  บุตชา
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 89 ทอง 13 1. เด็กชายดนัย  ซ้ายก่า
2. เด็กชายนพดร  อาษานอก
3. เด็กชายสุทธิพงษ์  ธนะประเวศน์
 
1. นายประวัติ  ศิริวงษ์
2. นางพูนพิศ  อุ่นศิริวงศ์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 80.4 ทอง 10    
6 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96.5 ทอง 8 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  ป่าพิมาย
2. เด็กหญิงปพัสรา  บุญโจม
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  ปิดดังทานัง
 
1. นางมยุรี  พลดร
2. นางไพรินทร์  สิงบุดดี