สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยหลาว สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94 ทอง 4 1. เด็กหญิงชลธิชา  โสภา
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  บุญตาแสง
3. เด็กหญิงพลอยไพลิน  พรมดอนกลอย
4. เด็กหญิงศศิประภา  ริมสา
5. เด็กหญิงอารียา  แสนแก้ว
6. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บุญชู
 
1. นายพรหมประทาน  ปินะกาโพธิ์
2. นางสาวรจนา  แก้วลาด
3. นายสุเทพ  กุภาพันธ์
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 84 ทอง 10 1. เด็กชายอนาวิล  ศรีเดช
2. เด็กชายอัษฏา  พรหมสุขันธ์
 
1. นายสุพัฒน์  มาลาม
2. นางสาวสุภาวดี  ทบง่อม