สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 64 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกฤติยธิดา  เทศสาย
 
1. นางเยาวลักษณ์  จันทรคติ
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 69 ทองแดง 4    
3 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 94.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒    
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ปานไธสง
2. เด็กหญิงสุกัญญา  แสงกล้า
 
 
5 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงเอมิกา  บุบผามาลา
 
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 70 เงิน 17    
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 67 ทองแดง 5