สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหัวหนองคู สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 8 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เทียงดีฤทธิ์
2. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  มนัสศิลา
3. เด็กหญิงศศิมินตรา  เหลือมพล
4. เด็กหญิงสุธาริณี  จันทะโชติ
5. เด็กหญิงอริสา  สุดซา
 
1. นายบุญสม   แสนเมืองแก้ว
2. นางสุมัทนา  ทบศรี