สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโดน สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กชายคัฆณานนท์   กรอนหมี
2. เด็กหญิงสุดา   ทองอันชา
3. เด็กหญิงเบญจมาศ   ช่อชู
 
1. นางจันทร์เพ็ญ   โทนรินทร์
2. นางอัชรีย์  ประวัณเนย์
 
2 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 87.89 ทอง 4 1. เด็กชายธีรพัฒน์  ภาษี
2. เด็กชายพีรพันธ์   คำมก
 
1. นางอัชรีย์   ประวัณเนย์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 82.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์   น้อยมูลตรี
2. เด็กหญิงบัณฑิตา   คำภา
3. เด็กหญิงรัตนกร   พรอินแสง
4. เด็กหญิงสุจิตรา   ทำนา
5. เด็กหญิงอัจฉรา   แลโสภา
 
1. นางจันทร์เพ็ญ   โทนรินทร์
2. นายไมตรี   คำภะวา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 88.2 ทอง 5 1. เด็กหญิงกาญวิภา   ทองเบ้า
2. เด็กหญิงกุลยา   สีภา
3. เด็กหญิงชลนภา   บรรจงจิตร์
4. เด็กหญิงบุษกร   ประคำนอก
5. เด็กหญิงพัชรียา   ชินสีนวล
 
1. นางจันทร์เพ็ญ   โทนรินทร์
2. นางอัชรีย์  ประวัณเนย์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลธิชา  อันทอง
2. เด็กหญิงพาฝัน  พวงประยงค์
3. เด็กหญิงยลดา  ประทุมมา
4. เด็กหญิงละมุล  แสวงทรัพย์
5. เด็กหญิงเกวลิน  เป้าไธสง
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  โทนรินทร์
2. นางสาวชุลีกร  ปะสาทาเส
 
6 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปาริชาติ   รับไธสง
2. เด็กหญิงวาสนา   ถอนโพธิ์
3. เด็กหญิงสุจิตรา   แลโสภา
 
1. นายประจักษ์   คำภะวา
 
7 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัลป์ยกร   พลสีธา
 
1. นายประจัก   ตำภะวา
 
8 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 84 ทอง 8 1. เด็กหญิงกรรณิการ์    อุนอก
 
 
9 ศิลปะ ระนาดเอก ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทินกร   ศรีทุม
 
1. นายสุริยา   ปราณี
 
10 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายยุทธภูมิ   สร้างนา
 
1. นายสุริยา   ปราณี
 
11 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสุนทร   แซ่ด่าน
 
1. นายสุริยา   ปราณี
 
12 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุขสันต์  สมคิด
 
1. นายสุริยา  ปราณี
 
13 ศิลปะ จะเข้ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจรรยา   โตรากุล
 
 
14 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทรรศนีย์   อินอุ่นโชติ
 
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 86 ทอง 11 1. เด็กหญิงดาราวรรณ   จันดาผล
2. เด็กชายพรสถิตย์   แสนโคตร
3. เด็กชายรติพงษ์   พสดวงสี
 
1. นายสุริยา   ปราณี
2. นายอนันต์   พิทักษ์
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 81.75 ทอง 8 1. เด็กชายภานุพงษ์   จะริรัมย์
2. เด็กหญิงสุนันทา   ผูกมั่น
 
1. นางชุลีกร   ประสาทาเส
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 91 ทอง 4    
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 85.4 ทอง 5 1. เด็กชายวิศรุต  สร้างนา
2. เด็กชายอนุชา   ปัตจัตตัง
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  โทนรินทร์
2. นางสาวชุลิกร   ปะสาทาเส