สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเขวาไร่(ดรุณวิทยา) สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 -1 - - 1. เด็กหญิงณัฎฐริณีย์  สรวงศิริ
 
1. นางวลี  ลิไธสง
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ทับผา
 
1. นางวลี  ลิไธสง
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 76 เงิน 23    
4 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - -    
5 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 -1 - -    
6 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชุติมา  ศิริสม
2. เด็กหญิงรัชนู  แก้วโพธิ์
 
 
7 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 -1 - -    
8 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 19    
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 24 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  พันธุ์สะอาด
2. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  สีคราม
 
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 26    
11 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพีระพงศ์  มากหมู่
2. เด็กหญิงวิชิตา  ร่มรื่น
3. เด็กหญิงเนติกา  เทพพระ
 
1. นางสาวปรางทิพย์  บุญท้าว
2. นางสุนิสา  เบ้าหนองบัว
 
12 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แดงดี
2. เด็กชายทวีโชค  โสมา
3. เด็กชายประเสริฐ  วิเศษดี
 
1. นางสุนิสา  เบ้าหนองบัว
2. นางอุไรรัตน์  ปาปะขัง
 
13 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 86 ทอง 10 1. เด็กชายพลอนันท์  แสนโคตร
 
1. นางสุนิสา  เบ้าหนองบัว
 
14 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 87 ทอง 5 1. เด็กชายวรพจน์  คงแสนคำ
 
1. นางสุนิสา  เบ้าหนองบัว
 
15 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 86 ทอง 6 1. เด็กชายวชิระพงษ์  สุขดี
 
1. นายประจักษ์  เทียงดาห์
 
16 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐพล   ทองแก้ว
 
1. นายพิทักษ์   สนรัมย์
 
17 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒   1. นายพิทักษ์    สนรัมย์
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงวิชิดา  ร่มรื่น
2. เด็กหญิงวิชิตา  ร่มรื่น
 
1. นายประจักษ์  เทียงดาห์
 
19 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  อันชื่น
2. เด็กหญิงปภัสสวดี  จุตตา
3. เด็กหญิงพรนภัทร  วงศ์จิรชกุล
 
1. นางสุนิสา  เบ้าหนองบัว
 
20 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 82 ทอง 9 1. นางสาวสมฤดี  สอนวิเศษ
 
 
21 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 78.6 เงิน 11 1. เด็กหญิงรัชฎาพร  โสภา
 
 
22 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 81.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงญาณิญา  โพธิสาร
2. เด็กชายทวีเกียรติ  เทียงที
3. เด็กหญิงพรประวีณ์  บุตรพรม
4. เด็กหญิงรัชฎาพร  โสภา
5. เด็กหญิงเกศรา  เทพราชา
 
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 62 ทองแดง 11    
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 76 เงิน 8