สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเปล่งโนนกระยอม สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 71 เงิน 7 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  ขอเหนี่ยวกลาง
2. เด็กชายหัสดิน  พิเนตรเสถียร
 
1. นายพิทักษิณ  ม่วงดี
 
2 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 80.8 ทอง 14 1. เด็กชายก่อกุศล   สอนสัมฤทธิ์
2. เด็กหญิงชนิดา  การะวิโก
3. เด็กหญิงชรันดา  พันวิเศษ
 
1. นางเยาวนีย์  ทองปาน
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 75.4 เงิน 8 1. เด็กหญิงชลิดา  แก้วพะเนาว์
2. เด็กหญิงชวาลา  จันวงษา
3. เด็กหญิงพนาลักษณ์  เบอร์ขุนทด
4. เด็กหญิงมินธิราทิพย์  ทองปาน
5. เด็กชายอภิรักษ์  ถิ่นวิมล
 
1. นางเยาวนีย์  ทองปาน
 
4 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กชายจตุรงค์  จริตรัมย์
2. เด็กหญิงณัฎฐา  ไชยมาคำ
3. เด็กหญิงนงนภัส   สุพรรณรัง
 
1. นางเยาวนีย์  ทองปาน
 
5 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กชายกฤษณะ  สร้างนานอก
2. เด็กชายยอดชาย   ทองลาย
3. เด็กชายสหภาพ  ปุริทำเม
 
1. นายวัชระพงษ์   สุพรรณรัง