สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเปล่งโนนกระยอม สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 80.8 ทอง 14 1. เด็กชายก่อกุศล   สอนสัมฤทธิ์
2. เด็กหญิงชนิดา  การะวิโก
3. เด็กหญิงชรันดา  พันวิเศษ
 
1. นางเยาวนีย์  ทองปาน