สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหมากหม้อโนนเกษตร สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  พรนิรันดร์กาล
2. เด็กหญิงธิชาภรณ์  จันทะแสน
3. เด็กหญิงสุพัตรา  ชำนาญนา
4. เด็กหญิงอรพิน  ปะทิเก
5. เด็กหญิงอาทิตยา  ทบแก้ว
 
1. นายณัฐธนสิทธิ์  มาตย์คำมี
2. นายวิเชียร  เทียบแก้ว
 
2 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 91.75 ทอง 16