สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแปน สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงกุสุมา  เกิดไธสง
2. เด็กหญิงจันทิมา  เกิดไธสง
3. เด็กชายจิรายุ  เม็ดไธสง
4. เด็กชายธนากร  สะเดา
5. เด็กชายนัฐพฤทธิ์  จำปามูล
6. เด็กหญิงนุชนภา  ปิติลาพัง
7. เด็กหญิงพัชราภรณ์  บุญเจริญ
8. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ปะติตัง
9. เด็กชายอดิศักดิ์  ยางหงษ์
10. เด็กชายอนุรินทร์  สร้างนานอก
 
1. นางทิพวัลย์  บำรุง
2. นางธนัญชนก  ศิริไพบูลย์
3. นายพินิจ  บำรุง
 
2 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 86 ทอง 6 1. เด็กชายอรรณพ  จันทะรัง
 
1. นายเสมือน  สิทธิจันทร์
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 86 ทอง 8 1. เด็กหญิงนิวาริน  จันทะรัง
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  ทองพล
3. เด็กหญิงวิจิตรา  สุพรรณ์
 
1. นางทิพวัลย์  บำรุง
2. นางธนัญชนก  ศิริไพบูลย์
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงช่อผกา  กล้าหาญ
2. เด็กหญิงวิยะดา  แก้วจันทร์
3. เด็กหญิงอรวรรณ  ปิดตาสังข์
 
1. นางทิพวัลย์  บำรุง
2. นางธนัญชนก  ศิริไพบูลย์