สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงญาดารัตน์  คำภู
 
1. นายสังคม  ทองดวง
 
2 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 6 1. เด็กชายวีระศักดิ์   สีทน
 
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 10 1. เด็กชายเอกรัชต์   ประสัจจัง
 
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 80 ทอง 10 1. เด็กหญิงน้ำฝน  อุตรัตน์
2. เด็กหญิงพรชิตา  ปทุมศิลา
3. เด็กหญิงสลิลทิพย์   ยิบไธสง
 
1. นางสกุณี  ตุ่ยสิมา