สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 67 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงดวงหทัย  ปัจจัยโคนัง
 
1. นางสุพิมล  อามาตร์
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 -1 - - 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ยศตะโคตร
 
1. นางสุพิมล  อามาตร์
 
3 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 97.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรุจิรดา  พิมพา
 
1. นางสุพิมล  อามาตร์
 
4 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสมพร  สุทธิสา
2. เด็กชายสุรพงษ์  นวลนุกูล
 
1. นางสาวสุภาพ  ศิลารัตน์
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 82.75 ทอง 11 1. เด็กชายธวัชชัย  จันทร์กลาง
2. เด็กชายสิทธิชัย  พากเพียร
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  กิมพา
 
1. นายไกรทอง  พนาดร
 
6 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  โพธิ์เกตุ
2. เด็กหญิงฉัตรสุดา  ทิพชรา
3. เด็กหญิงนิธิธร  ทิพชรา
4. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ลาดเหลา
5. เด็กหญิงศศิธร  เทียงกล้า
6. เด็กหญิงสุภาวิณี  ศิริสุรักษ์
7. เด็กหญิงอนุสรณ์  เทียบมัง
 
1. นางสาวพัชรี  ประทุมเทา
2. นางมยุรี  สุดตะนา
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82.6 ทอง 11 1. เด็กชายชนะเกียรติ  ประวันทะกัง
2. เด็กชายณัฎฐจิตต์  บุญจรัล
 
1. นายไกรทอง  พนาดร
 
8 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรประภา  ใจหาญ
 
1. นางสาวศิริมา  จันทะคาม