สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาภู สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 78 เงิน 12 1. เด็กหญิงน้ำฝน  บุบผามะตะนัง
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  เบ้าหัวดง
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89.2 ทอง 10 1. เด็กหญิงกนลรัตน์  สีเหลือง
 
1. นางทัศนีย์  บุบผามะตะนัง
 
3 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงนาตยา  ศรีคุณ
2. เด็กหญิงอริศรา  เบ้าหัวดง
 
1. นายบุญคง  บินไธสง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 76.5 เงิน 17 1. เด็กชายชินวัตร   คงคาพันธ์
 
1. นางวิมลวัลย์  บุบผามะตะนัง
 
5 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 97.2 ทอง 6 1. เด็กหญิงณัฐพล  บุบผามะตะนัง
2. เด็กหญิงนริศรา  นารี
3. เด็กชายสรวิศ   จันทร์ภักดิ์
 
1. นางอมรพรรณ  สุขเอี่ยม
 
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 85.4 ทอง 8 1. เด็กชายวรพล  แนนไธสง
 
1. นางทัศนีย์  บุบผามะตะนัง
 
7 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 82.5 ทอง 9 1. เด็กหญิงเกศมณี  ศรีณรงค์
 
1. นางอมรพรรณ  สุขเอี่ยม
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 66 ทองแดง 15 1. เด็กชายชฎาเพชร  ฝ่ายพลแสน
2. เด็กชายประกาย  วงละคร
3. เด็กชายศุภกิจ  ทองศิริ
4. เด็กชายสราวุฒิ  จันทะวงษ์
5. เด็กชายสิทธิพร  โสมทอง
6. เด็กชายสุธี  คงแสง
 
1. นายบุญคง  บินไธสง
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 77.1 เงิน 5 1. เด็กชายภูวนัตถ์  บุบผามะตะนัง
2. เด็กชายอานนท์  วันภักดี
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  เบ้าหัวดง
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 83 ทอง 6 1. เด็กชายกิตติกร  ตลับทอง
2. เด็กชายปณิธาน  ปะวะทัง
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  เบ้าหัวดง